Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Masuri de mediu si clima pentru anul 2016

INFORMARE privind măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA PRIMARIEI CIORTESTI

Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân

Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân

Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

PROGRAM AUDIENTE

PROGRAM AUDIENTE

raport 544

Documente de interes public

ANUNT DOTARI OFICIU "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIO

ACHIZITIE DOTARI OFICIU PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

anunt dotari platforma de gunoi -"INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBEST

ACHIZITIE DOTARI platforma de gunoi PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

anunt dotari mobilier -INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI

anunt achizitie mobilier PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"


PRIMĂRIA --> Primar

Atributii Primar


PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art.68 - 1) Primarul îndeplineste urmãtoarele atributii principale:
a) asigurã respectarea drepturilor si libertãtilor fundamentale ale cetãtenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotãrârilor si ordonantelor Guvernului, dispune mãsurile necesare si acordã sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducãtori ai autoritãtilor administratiei publice centrale, precum si a hotãrârilor consiliului judetean,
b) asigurã aducerea la indeplinire a hotãrarilor consiliul local. În situatia în care apreciazã cã o hotarâre este ilegalã, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeazã pe prefect,
c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultãri, in conditiile legii,
d) prezintã consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informãri, privind starea economicã si socialã a comunei sau a orasului, in concordantã cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informãri asupra modului de aducere la îndeplinire a hotãrârilor consiliului local,
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,
f) exercita functia de ordonator principal de credite,
g) verificã, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunicã de îndata consiliului local cele constatate,
h) ia mãsuri pentru prevenirea si limitarea urmãrilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreunã cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comunã sau din oras, acestea fiind obligate sã execute mãsurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre,
i) asigurã ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civilã, care au obligatia sã raspundã solicitãrilor sale, in conditiile legii,
j) îndrumã si supravegheazã activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
k) ia mãsurile prevãzute de lege cu privire la desfãsurarea adunãrilor publice
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestãri publice care contravin ordinii de drept ori atenteazã la bunele moravuri, la ordinea si linistea publicã,
m) controleazã igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
n) ia mãsuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii,
o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local, asigurã respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu,
p) asigurã repartizarea locuintelor sociale pe baza hotãrârii consiliului local,
q) asigurã intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfãsurarea normlã a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii,
r) exercitã controlul asupra activitãtilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia mãsuri pentru buna functionare a acestora,
s) conduce serviciile publice locale, asigurã functionarea serviciilor de starea civilã si de autoritate tutelarã, supravegheazã realizarea mãsurilor de asistenta si ajutor social,
t) îndeplineste functia de ofiter de stare civilã,
u) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege,
v) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numãrul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate,
w) numeste si elibereazã din functie,în conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului, propune consiliuluilocal numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducãtorilor regiilor autonome, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local,
x) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,
y) organizeazã evidenta lucrãrilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente ,
z) ia masuri pentru controlul depozitãrii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apã din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vãilor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
2) Primarul indeplineste si alte atributii prevãzute de lege sau de alte acte normative, precum si insãrcinarile date de consiliul local.
Art.69-(1) În exercitarea atributiilor de autoritate tutelarã si de ofiter de stare civilã, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensãmânt, la organizarea si desfãsurarea alegerilor, la luarea mãsurilor de protectie civilã, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneazã si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul în care a fost ales.
2) În aceastã calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, dacã sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
Art.70.-(1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisã in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin.(l) lit.j),m), p), r),v),x), si y).
(2) Atributiile de ofiter de stare civilã pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente în acest domeniu, potrivit legii.
(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civilã, precum si cele prevazute la art.68 alin.(l) lit. a)-f), h), i),k), l) si t), nu pot fi delegate.
Art. 71- (1) În exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publicã sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupã caz.

Foto
Primaria comunei Ciortesti

Documente pdf
raport activitate 2019
raport activitate 2018

Vizualizari: 1035
Data creare: 25-02-2016 13:34:41

STEMA COMUNEI CIORTEȘTI (județul Iași)

Stema comunei Ciortesti, judetul IasiDescrierea si semnificatia stemei comunei Ciortesti, judetul Iasi

Comunicate de presa

Comunicate de Presă referitoare “la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție.

ZIARUL LOCAL

Ziarul local ”COLINELE CIORTESTILOR”

BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI

VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI

Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei Ciortesti

Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei Ciortesti

ANUNT AVIZ MEDIU

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Pesta porcina africana

Plan de masuri pentru eradicarea si stingerea focarului de Pesta porcina africana din localitatea Perieni, comuna Probota, judetul Iasi

ANUNT PESTA PORCINA

ANUNT PESTA PORCINA

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL PROIECTULUI START-UP SOCIAL IN REGIUNEA

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL PROIECTULUI START-UP SOCIAL IN REGIUNEA